Ştiri site

Imaginea Maria Teodora Stanculete
Bine ați venit !
de către Maria Teodora Stanculete- Monday, 7 December 2015, 12:35
 

Această platformă a fost concepută pentru a fi folosită în cadrul activităților de formare desfășurate în anul școlar 2015-2016.

De asemenea a fost concepută ca sursă de documentare pentru participanții la programele de formare avizate de MEN.


 

Cursuri disponibile

Scopul acestui program este formarea şi dezvoltarea unor competenţe şi abilităţi cadrelor didactice, în vederea creşterii calităţii şi eficienţei activităţii didactice, prin încurajarea creativităţii la elevi, prin promovarea implicării active a elevilor în procesul de învăţare, formarea  unor abilităţi de a comunica şi colabora în echipă, competenţe imperios necesare în societatea actuală.

Direcția prioritară căreia îi corespunde programul de formare este: metode specifice de predare - metode şi tehnici pentru dezvoltarea gândirii critice și învăţarea prin cooperare; integrarea metodelor activ-participative; strategii de învățare eficientă.


Este evident astăzi că a considera „un bun educator” doar pe acela care posedă solide competenţe cognitive echivalează cu o încremenire în tipare ce şi-au dovedit de mult timp ineficienţa. Dacă ne dorim o educaţie de calitate este absolut necesar să ne asumăm, ca obiectiv prioritar, formarea unor educatori competenţi, pregătiţi să exercite multiple roluri şi reprezentând, în mod autentic, modele absolute pentru preşcolarii/ elevii pe care îi îndrumă.
Formarea continuă, ca și cea inițială, trebuie să vizeze instrumentarea cadrelor didactice cu un set de competenţe care să le permită acestora nu numai să transmită eficient informaţiile, ci şi să interacţioneze optim cu preşcolarii/ elevii, să soluţioneze adecvat stările tensionale sau conflictuale din spaţiul grupei de preşcolari/ clasei de elevi, să-şi gestioneze adecvat propriile emoţii, conştientizând permanent că reacţiile, comportamentele, atitudinile lor au un impact major asupra preşcolarilor/ elevilor.
Dezvoltarea inteligenţei socio-emoţională este una dintre nevoile de formare identificate în activitatea pe care o desfăşurăm ca inspector pentru învăţământul primar/ca profesor metodist în cadrul Casei Corpului Didactic Dâmboviţa/ca profesor consilier şcolar în cadrul CJRAE Dâmboviţa.  Subiectul este unul de actualitate,   inteligenţa socio-emoţională fiind încă un concept extrem de mediatizat, supus unor numeroase controverse între recunoscuţi specialişti din diverse domenii: management organizaţional, leadership, psihologie, sociologie. De asemenea, este recunoscut din ce în ce mai  mult rolul inteligenţei emoţionale în obţinerea succesului învăţării: inteligenţa emoţională este de două ori mai importantă decât IQ şi competenţele tehnice, iar nivelul inteligenţei emoţionale este direct proporţional cu nivelul valorii pe care îl ocupă” o persoană.
 

În procesul actual de predare – învățare – evaluare, accentul este pus pe formarea competențelor specifice la sfârșitul fiecărui an de studiu,  precum și pe formarea competențelor generale la sfârșitul învățământului obligatoriu. De aceea, dezvoltarea abilităţilor de elaborare a proiectării didactice, a abilităţilor de autoevaluare/ evaluare a unei activități didactice  precum și a abilităților de management al clasei de elevi sunt absolut necesare pentru toate cadrele didactice, cu precădere pentru cadrele didacice debutante.

  În contextul curriculumului în vigoare, conceptul central al proiectării didactice este demersul didactic personalizat. Documentele de proiectare didactică (planificarea calendaristică, proiectarea pe unități de învățare și proiectul didactic) asociază într-un mod personalizat elementele programei – competențele generale – competențele specifice – conţinuturile – activităţile de învăţare – cu alocarea de resurse (de timp şi materiale) pe parcursul unui an şcolar.  Prin evaluarea competențelor specifice se poate evalua indirect actul de predare-învățare și se poate corela în permanență standardul acestor competențe cu nevoile individuale ale elevilor de însușire a conținuturilor și cu strategiile didactice utilizate.

La baza propunerii programului de formare pentru profesorii debutanți din învăţământul preuniversitar au stat argumentele mai sus menționate, iar scopul acestuia  este  eficientizarea învățării în contextul îmbinării metodelor didactice formative și motivaționale.

Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv cât şi spre exteriorul lui, afirmăm că azi informaţia este foarte preţioasă, ea trebuie stocată, prelucrată şi transmisă în condiţii care asigură corectitudine şi exactitate, deci la nivel profesional.

Propunem acest program de formare atât cadrelor didactice cât și personalului didactic auxiliar din instituţiile de învăţămînt preuniversitar care doresc să utilizeze la nivel profesional aplicația Microsoft Excel în activitatea didactică, dar și în realizarea și organizarea documentelor.

Accentul este pus pe concepte și metode moderne de instruire care au ca unic scop un management al documentelor școlare de calitate, premiză a unei societăți dezvoltate.

Proiectul propus are caracter aplicativ și este util în mediul în care ne desfășuram activitatea.

Direcția prioritară căreia îi corespunde programul de formare este: managementul documentelor şcolare.


Învățarea prin cooperare este cerută de nevoia societății de a avea cetățeni capabili să acționeze pentru îndeplinirea unor obiective comune.

Dacă școala tradițională a avut o atitudine reticentă și chiar a descurajat cooperarea dintre elevi, pedagogia contemporană o favorizează, deoarece grupul mediază relația dintre profesor și elev, relația elev-elev. Cooperarea în cadrul grupului influențează învățarea, conducând la găsirea de soluții variate, la capacitatea de a identifica o soluție optimă, la obținerea de performanțe superioare, cu efect pe termen lung.

Ne propunem ca prin acest curs să motivăm cadrele didactice să utilizeze mai des învățarea prin cooperare în activitatea didactică, șă utilizeze strategii didactice de grup, interactive întrucât conținuturile sunt mai ușor înțelese, reduc stresul, monotonia, permit aplicarea conținuturilor în viața reală cu mai multă ușurință.


Scopul documentelor manageriale este de a asigura un flux informaţional corect, eficient, atât pe orizontală, cât şi pe verticala structurii organizatorice, în vederea realizării obiectivelor strategice şi operaţionale stabilite. Acest fapt presupune că, într-o organizaţie, nu se poate realiza o funcționare eficientă conjuncturală, ci este necesar să se realizeze documente manageriale care să asigure funcţionarea, în termeni de performanţă, a instituţiei.

Este un fapt demonstrat că modul de comunicare a managerului competent, participativ - reformator, cu un stil de conducere situațional, bazat pe comportamentul suportiv, îi atrage pe angajaţi şi le dă energie în scopul aderării la o viziune. Alinierea la criteriile impuse sistemului de învăţământ de politicile europene în domeniul educaţiei reclamă existența, în cultura organizaţională, a conceptelor de calitate şi performanţă, de devotament şi dragoste faţă de muncă. Rolul managerilor-lideri de instituţii de învăţământ este de a „comunica viziunea, de a asigura direcţia de acţiune a grupului şi de a realiza fuziunea între muncă şi plăcere” (Dan Cândea, Rodica M. Cândea, Comunicarea managerială aplicată, Editura Expert, Bucureşti, 1998, p 70).


Învăţarea pe bază de proiecte în contextul unui învăţământ modern, este un proces ce implică lucrul în echipă, menit să conducă la creşterea prestigiului instituţiei şi la atragerea implicită a mai multor beneficiari ai serviciilor educaţionale oferite.

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ, care permite transferul, în situații autentice de viață, al cunoştinţelor, al abilităţilor, al competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice dezvoltă gândirea critică, stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional, în acest context impunându-se dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în vederea asigurării standardelor de performanţă la nivelul acestei forme de educație. De aceea, considerăm prioritară elaborarea unui program de formare bazat pe interactivitate, cu un pronunţat caracter aplicativ, care să contribuie la asigurarea îmbunătăţirii calităţii acțiunilor educative extraşcolare, în mediu organizat, de antrenare a elevilor în activităţi socio-culturale devenite treptat parte integrantă a culturii organizaționale


 “Educatoarea instruieşte şi educă prin joc, sprijină şi promovează dezvoltarea copiilor de vârstă preşcolară, urmărind obiective cognitive şi de limbaj, psiho-motorii, de educare a afectivităţii, ale educaţiei estetice şi ale educaţiei pentru societate. Menirea educatoarei este de a facilita traseul fiecărui copil, făcându-l să-şi urmeze drumul său personal de evoluţie, oferindu-i suport pentru integrarea în viaţa socială şi activitatea şcolară.”

            Acest curs este util, întrucât are în vedere: aprofundarea cunoştinţelor de bază specifice didacticii preşcolare (obiective, conţinuturi) şi aplicarea acestora în contexte variate; îmbunătăţirea  proiectării activităţilor instructiv-educative în grădiniţă; implementarea noilor abordări ale educaţiei timpurii în grădiniţă; dezvoltarea  creativităţii individuale şi de grup în procesul instructiv-educativ, accentuând componenta comunicării în relaţia educaţională.


Programul „ERASMUS +”, program al Uniunii Europene, ce va fi implementat în perioada 2014-2020 prin intermediul Comisiei Europene, asigură cofinanţarea de proiecte în domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru instituţii educaţionale, el fiind gestionat în România de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Programul de formare propus vizează dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în domeniul scrierii şi managementului proiectelor pentru educație și formare continuă, prin prezentarea oportunităţilor de accesare de fonduri europene și printr-o proiectare adecvată în vederea creșterii calității cererilor de finanțare prin programul „Erasmus +”. Acest aspect va determina creşterea autonomiei participanţilor şi implicit a şcolilor din care provin, de a iniţia proiecte adecvate contextului în care funcţionează şi nevoilor lor foarte specifice. Astfel, în urma absolvirii programului de formare, cursanţii vor putea să elaboreze un proiect educaţional, să completeze un formular de candidatură pentru accesarea unui grant pentru acel proiect în cadrul programului „Erasmus +”, şi să implementeze proiectul respectiv în vederea dezvoltării instituţionale a unităţii de învăţământ din care provin şi a eficientizării procesului educaţional. Totodată, posibilitatea de a aplica cunoştinţele dobândite, în contexte de finanţare diverse, prin elaborare de proiecte construite pentru nevoi şi probleme foarte bine identificate şi descrise, va determina creşterea vizibilităţii şcolii în comunitate şi participarea mai activă a acesteia în întreaga sa activitate şi va consolida rolul acesteia ca principal iniţiator al schimbărilor impuse de dezvoltarea societăţii. Direcția prioritară căreia i se adresează programul de formare este: scriere și implementare de proiecte (managementul proiectelor).