În procesul actual de predare – învățare – evaluare, accentul este pus pe formarea competențelor specifice la sfârșitul fiecărui an de studiu,  precum și pe formarea competențelor generale la sfârșitul învățământului obligatoriu. De aceea, dezvoltarea abilităţilor de elaborare a proiectării didactice, a abilităţilor de autoevaluare/ evaluare a unei activități didactice  precum și a abilităților de management al clasei de elevi sunt absolut necesare pentru toate cadrele didactice, cu precădere pentru cadrele didacice debutante.

  În contextul curriculumului în vigoare, conceptul central al proiectării didactice este demersul didactic personalizat. Documentele de proiectare didactică (planificarea calendaristică, proiectarea pe unități de învățare și proiectul didactic) asociază într-un mod personalizat elementele programei – competențele generale – competențele specifice – conţinuturile – activităţile de învăţare – cu alocarea de resurse (de timp şi materiale) pe parcursul unui an şcolar.  Prin evaluarea competențelor specifice se poate evalua indirect actul de predare-învățare și se poate corela în permanență standardul acestor competențe cu nevoile individuale ale elevilor de însușire a conținuturilor și cu strategiile didactice utilizate.

La baza propunerii programului de formare pentru profesorii debutanți din învăţământul preuniversitar au stat argumentele mai sus menționate, iar scopul acestuia  este  eficientizarea învățării în contextul îmbinării metodelor didactice formative și motivaționale.