Învăţarea pe bază de proiecte în contextul unui învăţământ modern, este un proces ce implică lucrul în echipă, menit să conducă la creşterea prestigiului instituţiei şi la atragerea implicită a mai multor beneficiari ai serviciilor educaţionale oferite.

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ, care permite transferul, în situații autentice de viață, al cunoştinţelor, al abilităţilor, al competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice dezvoltă gândirea critică, stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional, în acest context impunându-se dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în vederea asigurării standardelor de performanţă la nivelul acestei forme de educație. De aceea, considerăm prioritară elaborarea unui program de formare bazat pe interactivitate, cu un pronunţat caracter aplicativ, care să contribuie la asigurarea îmbunătăţirii calităţii acțiunilor educative extraşcolare, în mediu organizat, de antrenare a elevilor în activităţi socio-culturale devenite treptat parte integrantă a culturii organizaționale